• انتشار فوتونهای همسان از نقطه کوانتومی  (1394/7/18)
    انتشار فوتونهای همسان از نقطه کوانتومی فیزیکدانان در دانشگاه بازل سوئیس و دانشگاه بوخوم آلمان، منبع نور نقطه­ کوانتومی نیمه هادی را توسعه داده اند که فوتون­های همسان منتشر می­کند. منابع تک فوتون در زمینه فن­آوری اطلاعات کوانتومی مهم هستند. مشاهده ادامه
«« « 3/ » »»