• لیزر اگزایمر   (1397/8/19)
    لیزر اگزایمر تعریف: لیزرهایی که در آنها تقویت اپتیکی در یک پلاسمای شامل دیمرهای تحریک شده (یا دیگر مولکولها) با حالت پایه الکترونیکی پاد پیوند اتفاق می افتد. مشاهده ادامه
  • اثر کر   (1397/4/5)
    اثر کر برهمکنش غیرخطی نور در محیط با یک پاسخ آنی، مربوط به قطبش غیرخطی الکترونیکی. مشاهده ادامه
«« « 9/ » »»