• اثر کر   (1397/4/5)
    اثر کر برهمکنش غیرخطی نور در محیط با یک پاسخ آنی، مربوط به قطبش غیرخطی الکترونیکی. مشاهده ادامه
«« « 8/ » »»