هیأت مدیره جدید انجمن خلأ ایران

هیأت مدیره جدید انجمن خلأ ایران
 

در انتخابات هیأت مدیره جدید انجمن خلأ ایران که در خرداد 96 برگزار گردید، آقای مهندس جهانبخش مشایخی از مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران به همراه آقایان دکتر مهدی فرد منش از دانشگاه شریف، آقای دکتر قلمبر از دانشگاه اهواز، آقای مهندس نوری از جهاد دانشگاهی شریف و آقای مهندس معصومیان به عنوان پنج نفر اصلی هیأت مدیره انتخاب گردیدند.
   1396/5/16 14:07