میکروسکوپ لیزری
-

میکروسکوپ لیزری

تعریف: روشی برای ایجاد تصاویر میکروسکوپی با استفاده از اسکن کردن نمونه ها با لیزر
میکروسکوپ لیزری (یا میکروسکوپ روبشی لیزری) کلاسی از روشهای ایجاد تصاویر میکروسکوپی است که در آن از روبش نمونه ها با پرتو لیزر محدود شده توسط پراش استفاده میشود. روبش یا بوسیله حرکت نمونه یا اشعه لیزر انجام میشود. معمولا اشعه لیزر در نقطه تمرکزش فلورسانس خارج میکند و شدت نور فلورسانس در هر نقطه از نمونه ضبط میشود. با استفاده از این اطلاعات تصاویر در کامپیوتر تولید شده و به صورت الکترونیکی ذخیره میشود. روشهای عددی میتواند برای فرآوری تصاویر مانند افزایش کنتراست استفاده شود.
یک روش تصویربرداری معمول براساس هندسة کانونی است که نور از نمونه به داخل یک سوراخ کوچک متمرکز میشود، پشت جاییکه توان نوری تعیین میشود. این هندسه اثرات نوری که از مناطق دیگر مانند قبل و بعد از تمرکز، می آید را کم میکند؛ زیرا چنین نوری نمیتواند بطور موثر از سوراخ کوچک عبور کند. در نتیجه عمق وضوح بسیار بهبود می یابد.
بجای فلورسانس میتوان از اثرات آکوستیک اشعه لیزر پالسی استفاده کرد که به این روشها میکروسکوپ فوتوآکوستیک یا اپتوآکوستیک میگویند.

  • روشهایی برای وضوح زیر-پراش
برای انواع میکروسکوپ لیزری، پراش امکان دستیابی به حداقل کمر باریکه روبش لیزری را محدود کرده و در نتیجه وضوح تصویر را محدود میکند. اگرچه بعضی از روشها امکان خارج شدن از حدود‍ پراش را ایجاد میکند که به آنها میکروسکوپ وضوح بالا یا نانوسکوپی میگویند. یکی از این روشها براساس روشنایی غیریکنواخت همراه با بازخورد نوری غیرخطی است. میکروسکوپ تخلیة گسیل القایی (DETS مربوط به جایزة نوبل شیمی 2014 است) معروفترین این روشها است. روشهای دیگر براساس مولکولهای معین فلورسانس است که بخشهای مشخصی از نمونه را اشغال میکنند و بصورت محلی بسیار دقیق هستند.
 

1395/10/15