محاسبه جریان آستانه و بهره در لیزرهای چاه کوانتومی نیمه هادی
Calculation of Threshold Current and Gain in Semiconductor Quantum Well Lasers
اثرات اندازه‌ی کوانتمي (QSE)
اگر ضخامت ناحيه‌ی فعال ليزر نيمه‌هادي داراي ساختار‌ناهمجنس دوگانه (DH)[1]به طورقابل ملاحظه‌اي کوچکتر از ابعاد ديگرش بوده (Lz، Lx<< Ly) و از مرتبه‌ی طول‌موج بروگلي[2]حامل‌ها (l=h/p~L) باشد، ‌حرکت حامل‌ها در جهت xکوانتيزه مي‌شود. اين پديده تحت عنوان اثر اندازه‌ی کوانتمي[3] شناخته مي‌شود. حرکت حامل‌ها که عمود بر پيوندگاه ‌ناهمجنس دوگانه و در جهت x است از حرکت‌هاي ديگرشان در صفحه‌ی y-z که غير کوانتيزه‌اند، جدا است. در اين حالت الکترون‌ها و حفره‌ها مانند يک گاز دو بعدي رفتار مي‌کنند. رفتار ذره در جهت x را مي‌توان با مکانيک کوانتمي مقدماتي بررسي کرد. چنين ذره‌اي را مي‌توان در يک چاه پتانسيل يک‌بعدي با عمق بي ‌نهايت (V=∞) در نظر گرفت.


[1]- Double Heterostructure
[2]- Broglie wavelength
[3]- Quantum Size Effect


دانلود فایل PDF
1393/11/19