لیزر اسلیو (برده)
تعریف: لیزری که از طریق تزریق به لیزر دیگر قفل شده است.
لیزر اسلیو (برده)
تعریف: لیزری که از طریق تزریق به لیزر دیگر قفل شده است.
لیزر برده لیزری است که در فرکانس اپتیکی تابش می‌ کند که توسط یک لیزر اصلی خارجی (لیزر هسته) به روش قفل تزریق تعیین می ‌شود. اغلب لیزر هسته یک لیزر تک فرکانس با نویز پایین بوده و لیزر برده یک لیزر توان بالا است. معمولاً در این نوع ساختارها جهت حفظ فرکانس مد مشدد لیزر برده در محدودة فرکانس لیزر اصلی از یک سیستم الکترونیکی خودتنظیم استفاده می ‌شود، تا قفل فرکانس امکان‌پذیر باشد.
وقتی لیزر اصلی از سیستم حذف یا خاموش می شود، لیزر توان بالا دیگر بصورت تک فرکانس تابش نمی کند یا حداقل با شدت بیشتر و نویز بیشتر تابش می کند. قفل کردن تزریقی سبب می شود به ویژگیهای نویزی خوبی دست پیدا کنیم بدون آنکه خود را درگیر مشکلات دستیابی مستقیم به عملکرد لیزر توان بالا با نویز پایین کنیم. همچنین این امکان وجود دارد که چندین لیزر برده را توسط یک لیزر اصلی تغذیه کنیم. 
    |    1397/11/4