لیزرهای دیودی
-
ليزرهای ديودی، ليزرهاي نيمه هادي هستند که بر پایه ديودهاي ليزری هستند. هرچند دو اصطلاح ديود ليزری و ليزر ديودي غالبا به يک منظور به کار مي‌روند، مناسب‌تر آن است که اين دو اصلاح از هم تشخيص داده شوند: ليزر ديودی، ليزري است که مي‌تواند شامل تنها يک ديود ليزري باشد ولي ممکن است قطعات ديگري نيز به آن اضافه شوند:
  • ديود ليزر مي‌تواند به يک مشدد نوري خارجي متصل شود، چنين افزاره‌اي يک ديود ليزر با کاواک خارجي خواهد بود.
  • ديود ليزر ممکن است قطعات اپتيکي اضافه همچون موازي سازها، شکل دهنده هاي پرتو، قطعاتي براي تزويج پرتو به فيبر نوري (ديود ليزر کوپل شده به فيبر)، قطعاتي براي فيدبک نوري به عنوان مثال به منظور کاهش پهناي خط تابش، در بعضي موارد هم ادواتي براي تبديل غيرخطي فرکانس داشته باشد.
  • بعضي از ديود ليزرها شامل چند ليزر ديودي و قطعاتي جهت ترکيب کردن پرتو هستند.
  • ديود ليزر مي‌تواند به محفظه نگهدارنده مجهز شده باشد که شامل ادواتي جهت ثابت نگه داشتن دماي ليزر ديودي و نيز راه انداز ليزر ديودي باشد.
1394/9/7