بهره سیگنال کوچک
-
بهره سیگنال کوچک

تعریف: بهره اپتیکی برای سیگنال با شدت کم، که هیچ اشباع تقویت­کننده رخ نمی­دهد.
نماد فرمولی: gss
واحد: %, dB
بهره سیگنال کوچک یک محیط بهره ( یک محیط لیزری در یک لیزر یا تقویت­کننده)، بهره­ یک سیگنال ورودی بسیار ضعیف است که هیچ اشباع بهره­ای را ایجاد نمی­کند. در لیزر پیوسته، بدین معنی است که در کل محیط بهره، شدت سیگنال کمتر از شدت اشباع است. در محیط لیزری چهار ترازی با [1]ASE ناچیز و بدون پارازیت لیزری[2]، بهره سیگنال کوچک در حالت پایا که با دسی بل اندازه­گیری می­شود، اغلب متناسب با توان پمپاژ جذب شده و انرژی ذخیره شده است. آستانه لیزری یا نوسانگر پارامتری اپتیکی[3] زمانی فرا می­رسد که بهره با اتلاف رزوناتور برابر شود. در لیزرهای Q سوئیچ مقدار بزرگ بهره سیگنال کوچک موجب تولید پالس­های بسیار کوتاه می­شود. در تقویت­کننده­های با بهره بزرگ (تقویت کننده فیبری)، بهره سیگنال کوچک با عواملی همچون گسیل خودبخودی تقویت شده (ASE) یا توسط پارازیت لیزری محدود می­شود.
 [1] Amplified spontaneous emission
[2] Parasitic lasing
[3] Optical parametric oscillator

1395/6/25